Produkt

Kruszywo

Aprobata techniczna
NORMA PN-EN 13 242+A1:2010
Zakłady i węzły produkcyjne
  • „Haldex-Szombierki” w Bytomiu
  • „Haldex-Brzezinka” w Mysłowicach
  • „Haldex-Panewniki” w Mikołowie
  • „Haldex-Makoszowy” w Zabrzu
Zobacz na mapie
Zastosowania

KRUSZYWA

Składają się z mieszaniny iłowców, mułowców oraz piaskowców i są pełnowartościowym, certyfikowanym materiałem budowlanym.

DOSTĘPNE FRAKCJE

Dostępne frakcje kamienia łamanego:

0 – 31,5 mm;
10 – 31,5 mm;
0 – 63 mm;
31,5 – 63 mm;
40 – 63 mm;
31,5 – 90 mm;
90 – 200 mm

Najwyższa jakość

Haldex poddaje produkowane kruszywa systematycznym badaniom laboratoryjnym w akredytowanych jednostkach badawczych.

 

 

Mobilna technologia

Dogodna lokalizacja zakładów produkcyjnych na Śląsku oraz mobilne węzły krusząco-sortujące ograniczają koszty związane z transportem. Węzły można ulokować w dowolnej, dogodnej lokalizacji.

Wobec prawa

Kruszywa nie podlegają przepisom wynikającym z ustawy o odpadach wydobywczych (Ustawa z 10 lipca 2008 r. Dz.U. nr 138, poz. 865) oraz ustawy o transporcie odpadów (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ).

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Formularz zamówienia

ZASTOSOWANIE

ostre kształtem ziarna pomagają w klinowaniu się materiału, co wpływa istotnie na stateczność budowli
niwelacja terenu stanowiącego podłoże budowlane poniżej strefy przemarzania gruntu
dostateczna nośność umożliwia przeniesienie obciążeń od działania sił pionowych bez wystąpienia nadmiernych odkształceń
jako zasypki, podsypki, wypełnienia inżynierskie poniżej strefy przemarzania.
budowy nasypów hydrotechnicznych.
obwałowania zbiorników wodnych i osadników,.
terenów zdegradowanych działalnością górniczą (np. tereny osiadań) oraz przemysłową,
rekultywacja kamieniołomów, wyrobisk oraz niecek.
formowanie obiektów kształtujących krajobraz.
komunalnych i przemysłowych.
jako surowiec niski o niskiej zawartości Ca.
w przemyśle wydobywczym (materiał do rekonsolidacji, podsadzka hydrauliczna, materiał do likwidacji zapożarowań).
produkcja ceramiki budowlanej.

AUTOSTRADA A1

Budowa autostrady A1 na odcinku Piekary Śląskie – Maciejów, Drogowej Trasy Średnicowej w części “Zachód”, nasypów autostrady A1 na odcinku Świerklany-Gorzyczki.

 

USUWANIE SZKÓD POWODZIOWYCH - DANDÓWKA

lewego wału potoku Dańdówka.

USUWANIE SZKÓD POWODZIOWYCH - WISŁA

Usuwanie szkód prawego wału Wisły w Babicach i rozbudowy prawego wału Wisły w Jawiszowicach.

BUDOWA BRYŁY KRAJOBRAZOWEJ

w Rydułtowach.

POTOK MŁYNÓWKA

Rekultywacja terenu doliny potoku Młynówka na północ od ulicy Prostej w Rybniku dla KW S.A. Oddział KWK „Chwałowice”.

ZBIORNIK W RACIBORZU

dostawa materiału na budowę suchego zbiornika przeciwpowdziowego w Raciborzu.

Charakterystyka kruszywa

  • Charakterystyka kamienia łamanego o frakcji 0-31,5 mm oraz 40-63 mm – według normy PN-EN 13 242 + A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.
  • Charakterystyka kamienia łamanego o frakcji 0-200mm – według normy PN-S02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
  • Charakterystyka kamienia łamanego 0-200mm według normy PN-EN 13 383-1:2003/AC:2004 „Kamień do robót hydrotechnicznych. Wymagania.”
Uziarnienie (kategoria) CPdeklarowana
Kształt ziaren LT52
Zawartość powierzchni przekruszonych i łamanych RO100
Gęstość ziaren (Mg/m3) 2,32 Mg/m3
Odporność na zniszczenie CS47
Odporność na ścieranie (MDE Deklarowana) MDE75
Mrozoodporność ( F Deklarowana, %) FT55
Odporność na krystalizację soli MS55
Zanieczyszczenia wizualne brak
Wskaźnik różnoziarnistości 7,8
Zawartość frakcji < 0,075 mm 0,6%
Wskaźnik piaskowy 64,9
Zawartość części organicznych 1,3%
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego wg Proctora [Mg/m3] 1,842g/cm3
wilgotność optymalna [%] 6,2%
Wilgotność naturalna 4,1%
Wskaźnik nośności gruntu CBR 20,1%
pęcznienie liniowe[%] 0%
Straty prażenia 18,4
Wymiar ziarna (d/D) GA85
Wskaźnik kształtu(Sl) SI55
Gęstość ziaren (Mg/m3) 2,54±0,01Mg/m3
Zawartość pyłów (%) f5
Procent ziarn  przekruszonych (Cxx) C90/3
Odporność na rozdrabnianie/kruszenie (LAxx) LA30
Nasiąkliwość (%) 5,0 %±1
Promieniotwórczość naturalna [Bq/kg] f1max ≤1, f2max ≤ 185
Wymiar ziarna (d/D) Gc80-20
Gęstość ziaren (Mg/m3) 2,52 ±0,1
Zawartość pyłów (%) f2
Procent ziarn  przekruszonych (Cxx) C90/3
Wskaźnik kształtu(Sl) Sl55
Nasiąkliwość (%) 5,2 ±0,1%
Promieniotwórczość naturalna [Bq/kg] f1max ≤1, f2max ≤ 185
Cennik kruszyw obowiązujący na zakładach przeróbczych: HALDEX-SZOMBIERKI, HALDEX-BRZEZINKA, HALDEX-MAKOSZOWY
Kamień łamany 0-31,5 3,50zł
Kamień łamany 40-63 6,00zł
Kamień łamany 0-63 7,00zł
Kamień łamany 0-200 6,00zł
Kamień łamany 63-200 6,00zł
Kamień łamany 90-200 7,00zł
Cennik kruszyw obowiązujący na węźle: HALDEX-RYDUŁTOWY
Kamień łamany 0-31,5 4,50zł
Kamień łamany 31,5-63 7,80zł
Kamień łamany 0-63 7,70zł
Kamień łamany 0-200 6,70zł